Nyttige nettsider:

Nyttige nettsider:

www.lovdata.no: Lover, forskrifter, domar mv.

www.norge.no: Vegvisar til offentlege tenester på nett

www.advokatenhjelperdeg.no: Der ein bl.a. kan søkje etter advokat

www.domstol.no: Informasjon om domstolane i Noreg

www.jordskifte.no: Om jordskifterettane mv.

www.fylkesmannen.no: Info om fritt rettsråd/fri rettshjelp, skjema for separasjonssøknad mv.

www.sivilombudsmannen.no: Ivaretar den enkelte sine rettigheiter i møte med forvaltninga

www.forbrukerportalen.no: Forbrukerrådet, Forbrukerklageutvalget

www.kartverket.no: Kart, tinglysing, skjema, eigedomsinformasjon mv.